slider-image

Nowy adres: Turek, ul. Komunalna 2

Zadbaj o siebie

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Fitness Planet i jest nieodłącznym elementem umowy zawartej z Fitness Planet na świadczenie usług rekreacyjno – sportowych.

§ 2

 ZAKRES USŁUG FITNESS PLANET

Fitness Planet świadczy następujące usługi:

I. USŁUGI PODSTAWOWE

 • Możliwość korzystania ze SPRZĘTU KULTURYSTYCZNEGO, zarówno dla kobiet i mężczyzn, możliwość uzyskania fachowego instruktażu podczas treningu, a także możliwość otrzymania całego programu treningowego dostosowanego do potrzeb i możliwości Klienta. Istnieje też możliwość uzyskania informacji o sposobie odżywiania, stosowania odżywek i suplementów uczestnicząc w grupowych seminariach prowadzonych przez trenerów i instruktorów. W przyszłości być może uda się zaprosić na takie seminaria czołowych kulturystów kraju i świata.
 • Możliwość korzystania z treningów FITNESS w różnych formach w zależności od potrzeb Klientów pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
 • Możliwość korzystania z SAUNY w grupach, parach, lub indywidualnie oraz z NATRYSKU.
 • Możliwość korzystania z gimnastyki dla dzieci pod fachowym okiem.
 • Możliwość wynajęcia dowolnej Sali przez zorganizowaną grupę na odpowiedzialność prowadzącego.
 • Możliwość korzystania z zajęć tanecznych dla dzieci.

II. USŁUGI DODATKOWE

 • Możliwość korzystania z BUFETU znajdującego się w recepcji, oferującego napoje, odżywki suplementy, napoje regeneracyjne.
 • Możliwość korzystania z SZATNI, gdzie Klient ma do dyspozycji własną szafkę zamykaną na klucz, oddzielnie męska i damska.
 • Możliwość korzystania z NATRYSKU po treningu oraz po saunie.
 • Miła atmosfera poprzez nagłośnienie najwyższej klasy.

W PRZYSZŁOŚCI FITNESS PLANET MOŻE ZAOFEROWAĆ NOWE RODZAJE USŁUG.

§ 3

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH – CZŁONKOSTWO

 • Klientem Fitness Planet może zostać osoba, która zapoznała się z regulaminem Fitness Planet, zaakceptowała jego zasady podpisując stosowną deklarację wstąpienia w poczet członków Fitness Planet.
 • Klientem Fitness Planet może zostać osoba pełnoletnia, która wniosła opłatę za zamówiony rodzaj i okres świadczonych usług.
 • Klientem Fitness Planet może zostać osoba, która nie ukończyła 18 roku pod warunkiem uzyskania zgody rodziców.
 • Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Fitness Planet jest ważny bilet lub jednorazowy bilet na określoną usługę, który należy okazać przy każdorazowym wejściu do Fitness Planet.
 • Karnetem lub biletem może posługiwać się tylko osoba wskazana w nim imiennie – Fitness Planet zastrzega sobie prawo do identyfikacji tożsamości osoby wchodzącej do Fitness Planet.
 • Klient Fitness Planet nie może odstępować swojego karnetu lub biletu innej osobie. Pożyczony karnet lub bilet podlega likwidacji.
 • W przypadku zgubienia karnetu, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt jak najszybciej u pracownika Fitness Planet w recepcji.
 • Klienci korzystają z usług Fitness Planet na własną odpowiedzialność.
 • Wskazana jest wcześniej konsultacja z lekarzem!
 • Sugerujemy też konsultację z trenerami i instruktorami Fitness Planet.

§ 4

KORZYSTANIE Z USŁUG FITNESS PLANET

Klient Fitness Planet zobowiązany jest do:

 • Okazania ważnego karnetu i biletu na każde życzenie pracownika Fitness Planet
 • Powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług przez innych Klientów, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia Fitness Planet, jak również zniszczenia pomieszczeń i sal treningowych.
 • Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 • Zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sali fitness oraz sauny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (informacji udzielają trenerzy i instruktorzy).
 • Po każdym ćwiczeniu odłożenia sprzętu w przeznaczone do tego miejsce.
 • Nie spożywania alkoholu oraz nie palenia tytoniu na terenie Fitness Planet.
 • W pomieszczeniach treningowych noszenia ubioru i obuwia sportowego zmiennego (różnego od tego, w którym przyszedł do Fitness Planet) z czystymi podeszwami. Niewskazany jest trening w klapkach.
 • Nie wnoszenia szklanych i otwartych naczyń z napojami na teren sal treningowych.
 • Podporządkowania się zarządzeniom trenerów i instruktorów oraz obsługi Fitness Planet.
 • Terminowego opłacenia abonamentu.

§ 5 SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Klienci Fitness Planet zobowiązani są przechowywać wnoszone ze sobą rzeczy w udostępnionych szafkach.
 • Fitness Planet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach jak również za rzeczy pozostawione w innych miejscach na terenie obiektu.
 • W przypadku zgubienia kluczyka od szafki, Klient zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia pracownika Fitness Planet w recepcji. W razie nie odnalezienia będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł jako ekwiwalent wymiany zamka.
 • W przypadku braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń, Klient oczekuje na zwolnienie się miejsca.
 • W przypadku niemożności korzystania z usług z przyczyn leżących po stronie Fitness Planet, Klient ma prawo do przedłużenia abonamentu o czas na jaki ośrodek był unieruchomiony. Podwyższenie nie dotyczy dni świątecznych, w czasie których Fitness Planet jest nieczynny.
 • Zajęcia fitness prowadzone są w grupach (maksymalnie 20 osób). Fitness Planet zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w recepcji.
 • Fitness Planet zastrzega sobie prawo do sprawdzania ważności karnetów i biletów w każdej chwili.

§ 6

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 • Fitness Planet dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.30 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.W niedziele, święta i dni ustawowo wolne Fitness Planet jest nieczynne.
 • Wszystkie uwagi dotyczące pracy Fitness Planet jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane bezpośrednio w recepcji Fitness Planet.
 • Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren Fitness Planet.
 • Zabrania się wszelkich regulacji technicznych takich jak np. temperatury w saunie itp.
 • ZABRANIA SIĘ HANDLU ORAZ STOSOWANIE NIEDOZWOLONYCH ŚRODKÓW DOPINGUJĄCYCH NA TERENIE FITNESS PLANET. W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA NA TAKICH PRAKTYKACH KLIENT ODPOWIADA NA PODSTAWIE KODEKSU KARNEGO.
 • Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w recepcji.
 • W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub karnego w przypadku udowodnionej kradzieży sprzętu lub jakiejkolwiek innej rzeczy znajdującej się na terenie Fitness Planet.
 • Ze względu na zasady bezpieczeństwa zabrania się przebywania na terenie Fitness Planet dzieci do lat 13-stu, bez opieki osób dorosłych, z wyjątkiem dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach.

KAŻDY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ BEZWZGLĘDNEGO JEGO PRZESTRZEGANIA.